थौदो रजे || Twodw Roje || ( Full Official Bodo Music Video) || A Love Story Bodo Album ||

थौदो रजे || Twodw Roje || ( Full Official Music Video) || A Love Story Bodo Album ||

थौदो रजे || Twodw Roje || ( Full Official Music Video) || A Love Story Bodo Album ||

थौदो रजे बोडो अल्बुमा Bodopress आ खुंनाय मोन। बे चल' खो Miss Momita बर' आ गावनो लिरना रोजाबदो मोन आरो आंनों एल्बम खालामनो होफैदों मोन आरो Momita आ गावबो Acting खालाम दो । Music होदों मोन अमर बर' आ ।

Staring /Casting आव दोंमोन Momita , Trishna , Probina आरो उपेंद्र । कैमरा होमदों मोन Biswojit बर' आ । Editing खालाम दो मोन रति कान्ता बर' आ । दा  चल' खो नायनो मोजांग जाफिनबाय। चावगारीखो क्लिक खालाम ब्ला नो Video खो नुनो मोनगोन।  अराय सम नेनानोई थाबाय थानाय चल' बियो।  नायथार।  

थौदो रजे || Twodw Roje || ( Full Official Music Video) || A Love Story Bodo Album ||


थौदो रजे || Twodw Roje || ( Full Official Music Video) || A Love Story Bodo Album ||
No comments:

Ads

Recent Popular Uploaded

On the occasion of International Women's Day, President of India Ramnath Kovind has extended heartfelt greetings and best wishes to all the countrymen.

On the occasion of International Women's Day, President of India Ramnath Kovind has extended heartfelt greetings and best wishes to all ...

Digital News Portal

Digital News Portal
Bodopress International News Portal

Bodo Live

Bodo Live
The Most Daring ACM Awards Red Carpet Dresses Of All Time. Red कारपेट ड्रेसेस ऑल टाइम

Welcome to Bodopress

Welcome to Bodopress
Visit for daily updated breaking news of Northeast of India.

Bodo News

Bodo News
Powered by Blogger.