Latest

latest

BTC || Assam : Biswajit Daimary Sir, Writing a line's of Sentence to information about BTC Accords. (Member of Parliament, Rajya Sabha, India, from the State of Assam.)

30.9.20

/ by Bodopress

 

Biswajit Daimary, 

 (Member of Parliament, Rajya Sabha, India, from the State of Assam.)बर' गोरोबथानि ड्राफ्ट एबा मडेलिटिनि सोमोन्दै खेंफोरथि

            बड’लेण्डनि बारग’ लेङाइ गाहाइ आरो बिपिएफनि बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रि खाम्फा बरगयारि बिथाङा आंनि फेसबुकआव जा बिबुंसार होनाय बेखौ गोरोन्थि होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंथिदों, बेनि फिननायखौ आं गोसो गैयाब्लाबो थासारिनि थिननायाव होनांगौ जाबाय-

              सेथियावनो, बिथाङा बर’ गोरोबथा जानायनि सिगां बिनि रेबजेनखौ बिटिसिया मोनाखै आरो बिस्वजित दैमारिया मिथियालासैनो नंखायै बुंथिदों, बेयावहाय बिथांनि मा खैसारि दं बेखौ आं मिथियाखै होननानै बुंदों । बे बिथिङाव आं गोमोनाय मोनदों, मानोना बै समाव बिथाङा लेङाइ गाहाइ जानानैबो बैफोर बाथ्राखौ मिथियालासैनो बोरै थाखो(?)। मानोना, 7 जानुवारि, 2020 खालारावनो दिल्लीनि ह’म सेक्रेटारीनि सेम्बाराव बर’ गोरोबथानि सायाव बिटिसि, आसाम सोरकार, भारत सोरकार आरो सोमावसारारि आफादजों बर’ गोरोबथानि सायाव सावराइनाय जादोंमोन । बेयावहायनो बर’ गोरोबथानि ड्राफ्ट एबा मडेलिटिखौ बयनोबो राननानै होनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव माबाफोर दंब्ला थाबैनो फोरमायहरनो बिथोन होदोंमोन । बे सावराइनायाव बिटिसिनिफ्राय बै समनि प्रिनसिपाल सेक्रेटारि बिथां रबिनसन मसाहारि आरो बितिसिनि सेक्रेतारि केरल नार्जारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो गांसे मावख’वारि लाइजामनि गेजेरजों बिटिसिखौ बे मेलाव हांख्राइहरनाय जादोंमोन । बेनि कपिखौ बयनोबो मिथिनायनि थाखाय बेयाव होफानाय जाबाय । दा बाथ्राया जाहैबाय काउनसिलाव एसेबां गिदिर बिबानखौ रुजुनानायनि उनावबो बेबायदि बाथ्राखौ मिथियाब्ला आरो मावख’गिरिजों बिथांमोनजों गेप थायोब्ला बेयो बेसेबां गिख्रंथाव जानो हागौ । आरोबाव बेसेबां बिदि जालांखौ बिथाङा बेफोरखौ मिथिया !! दा बिथांनि मिथियैखौ आं मा खालामनो हानो ? आंथ’ नंगौ बाथ्राखौसो बुंदोंमोन ।

              नैथियाव, बर’ कसारि अट’नमास काउनसिलनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों दि, बे जाफुंनायखौ बयबो बर’आनो लुबैखायो बेनिखायनो बर’ गोरोबथायाव जाहाथे थाबैनो मावफुं जायो बेनिखायनो बेखौ बिटिआर गोरोबथायाव सोफादोंमोन । बे बाथ्रायाव आंबो गोरोबसे । नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बै बर’ कसारि अट’नमास काउनसिलखौ  मावफुंनायनि थाखाय थांनाय एसेमब्लियाव बिलखौ पास खालामनो लानायखौ बिपिएफनिफ्राय बे बिलखौ दैखांनो नाङा होननानै सरकारखौ हेंथा होनाय जादों, बेसो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्रा । बर’ कसारि अट’नमास काउनसिला बड’लेण्डनि बायजोआव थानाय बर’फोरनि राव, हारिमु, रांखान्थियारि, सोलोंथाइयारि आरो बायदि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ मोनफुंनायनि मोनसे राहा ।  जुजियै जुजियै दिनै जाफुंनिसै समाव बिपिएफ एबा बर’नि राजखान्थियारि दैदेनगिरिजोंसो हमथाजानाया बेसेबां बिखा खामथाव बाथ्रा बेखौ बर’ हारिनि सरासनस्रा सुबुंफोरासो मिथिसिगौ । अदेबानि दा बे बर’ कसारि अट’नमास काउनसिला आसाम सोरकारजों फिन मावफुंजानाय लामायाव फैफिनबाय आरो बेखौ दानसेनि गेजेरावनो मावफुंगोन होननानै आसामनि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा बुंथिबाय । बेयो बयबो बर’फोरनि थाखाय रंजानायनि बाथ्रा । ओंखायनो बर’ कसारि अट’नमास काउनसिलखौ मिजिंथिनाय, दाबिनाय आरो हास्थायनाय बे बाथ्राया आलादा आरो बर’ कसारि अट’नमास काउनसिलखौ बर’ गोरोबथा मावफुंनायनि मुङै आयेन खान्थिजों दाजानाया गुबुन बाथ्रा ।

            थामथियाव, बिथाङा बर’ बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिनि बाथ्रा बुंदों दि, बेयो सिगांनिनो बाथ्राखा, बेखौ मावफुंनाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा । आं बुजियाखै बिथाङा मा बुंनो नागिरदों । मिथिनाया मोजां, आलादा बिथोनगिरिया बर’ थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि दाबिमोन नाथाय बेखौ सोरकारा दानानै होआखैमोन । गोरोबथानि सिगां जों बयनिबो खाउलायनायाव आलादा बर’ सेल हिसाबै गायसन जादोंमोन नाथाय बेबो मोजाङै मावफुंजायाखैमोन । बेनि उनाव बे गोरोबथायाव बेयो मोनसे फारि हिसाबै हाबफादोंमोन । दा बे फारिखौ मावफुंनायनि मुङै बर’ बिजोंनि आबुङै आलादा बिथोनगिरिया गाइसनजाबाय । अब्ला बेयो बोरैहाय सिगाङावनो जाखानाय जाखो ?

          ब्रैथियाव, बर’ रावखौ आसामनि एस’सियेत अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै हितेस्वर शईकिया बिथांनि दिनावनो जाखानाय होनना बुंदों नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा नंगौना नङा(?), बेखौदि आसाम सोरकारा मावफुङाखैमोन । अदेबानि बै समनि एस’सियेत अफिसियेल लेंगुवेजा खालि कक्राझार जिला आरो उदालगुरि साब डिभिजनावल’सोमोन । दिनै फिन गोरोबथानि गेजेरजों दुलाराय आसामावनो मोनफ्रोमबो जिला आरो खोन्दो थोरफोसिम बे दाननि गेजेरावनो मावफुंनाय जासिगोन होनना मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा फोरमायबाय । बेखौ बोरै एसेबां गोरलै हाबा होननानै सानखो ? ओंखायनो बर’ हारिनि बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय थिबोनाय आरो गोरबोजों हास्थायबोनाय बेफोर हाबाखौ मावफुंनो लानायाव आंनि गोसोआ मोजां मोननायजों बेनि थाखाय सोरकारखौ साबाइखर बाउदोंमोन । बेयावहाय मा दाय जाखो आं बुजिला । अदेबानि मोनसे बाथ्राया रोखा, आंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव आं बे बर’नि बेसेबांबा गिदिर बर’ कसारि अट’नमास काउनसिल दानायखौ होबथानाय आरो बिटिआर एबा बर’ गोरोबथाखौ मावफुंहोआ होनना बुंनाय बेयावहाय मदद गैया आरो आं बेफोरखौ मावफुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय नङा होननानै बुंदोंमोन । बेखौनो जुदि खैसारि/मावफान्दायनाय होननानै बुङोब्ला बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया । बिपिएफ दोलोनि हेंथा हाबा मावदों होननानै आं बुंजानो हागौ नाथाय आं बर’ हारिनि हेंथा मावदों होनना बुंजानो हानाय नङा ।


No comments

More for You

Recent Popular Uploaded

Assam: Schools are set to reopen on 2 November after more than seven months. असम: सात महीने से अधिक समय के बाद 2 नवंबर को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए तैयार हैं ।

Assam: Schools are set to reopen on 2 November after more than seven months. असम: सात महीने से अधिक समय के बाद 2 नवंबर को स्कूलों को फिर से ...

#SMILE: Short poems and feelings

#SMILE: Short poems and feelings
#SMILE: Short poems and feelings on the benefit of smiling.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo